Zabezpieczenie alimentów na rzecz małżonka w postępowaniu rozwodowym

Postępowanie w sprawie o rozwód (w szczególności jeśli dotyczy orzekania o winie) często trwa długo. Aby zapobiec niekorzystnej sytuacji materialnej, można już w czasie jego trwania (o ile występują ku temu przesłanki) żądać ustanowienia zabezpieczenia w postaci zobowiązania pozwanego do dostarczania środków utrzymania.

Żądanie takie można złożyć w pozwie rozwodowym albo w osobnym piśmie.

Zgodnie z treścią art. 753 § 1 kpc w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo lub okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Celem zabezpieczenia w tym przypadku jest natychmiastowe dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania.

Podkreślenia wymaga, że podstawę udzielenia zabezpieczenia stanowi –  oprócz przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących postępowania zabezpieczającego – również art. 60 krio, który dotyczy alimentów na rzecz współmałżonka dochodzonych i orzeczonych w sprawie o rozwód.

Aby zatem była szansa na to, by sąd już w początkowych etapie zasądził alimenty na rzecz małżonka, muszą być uprawdopodobnione okoliczności, że jeden małżonek choćby w części ponosi winę za rozpad pożycia oraz że drugi znajduje się w niedostatku. 

W przypadku jeśli sąd zasądzi alimenty, a małżonek będzie uchylał się od ich płatności można złożyć odpowiedni wniosek do organu egzekucyjnego z żądaniem ich egzekucji.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika (adwokata),  w przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych można wystąpić do sądu o wyznaczenie prawnika (adwokata) z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika (adwokata)z urzędu.

 Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

Share Button