Alimenty bez rozwodu – kiedy są możliwe?

Małżonkowie są zobowiązani do zaspokajania potrzeb założonej rodziny.

Zaspokajanie potrzeb rodziny polega m.in. na: udzielaniu pomocy materialnej, wychowywaniu wspólnych dzieci, pracy w gospodarstwie domowym.

Jeśli w małżeństwie występuje sytuacja, że jeden z małżonków uchyla się od takich podstawowych obowiązków, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi, były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Aby sąd mógł taki nakaz (na wniosek strony) zastosować, muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki:

  • istnienie między małżonkami związku małżeńskiego;
  • pozostawanie przez małżonków we wspólnym pożyciu.

Prawnik podkreśla, że wszystkie, powyższe przesłanki powinny istnieć na chwilę zamknięcia przez sąd rozprawy.

Orzeczenie nakazu wypłaty zapada w postępowaniu nieprocesowym.

Sąd nie wszczyna takiego postępowania z urzędu. Jest ono wszczynane na wniosek drugiego małżonka i może zapaść tylko po wysłuchaniu drugiego małżonka

Strona, która domaga się takiego nakazu, powinna przedłożyć do sądu niezbędne dowody. Będą to przede wszystkim rachunki/faktury potwierdzające ponoszone wydatki.

Wysokość świadczeń będzie zależała od dochodów osiąganych przez małżonka, który nie realizuje małżeńskich obowiązków.

Prawnik podkreśla, że nieprzyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, nie występuje w sytuacji, gdy małżonek realizuje całość albo część swoich obowiązków poprzez pracę w gospodarstwie domowym lub wychowywanie wspólnych dzieci.

W przypadku niejasności prawnych najlepiej skontaktować się z prawnikiem (adwokatem). W przypadku problemów finansowych, wystąpić do sądu z wnioskiem o wyznaczenie prawnika (adwokata) z urzędu lub skontaktować się z punktem bezpłatnych porad prawnych, których wykazy dostępne są w internecie.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

Share Button