Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Z ważnych powodów małżeństwo może zostać zawarte przez pełnomocnika. Zgodnie z orzecznictwem, do ważnych powodów należy zaliczyć takie okoliczności, które w świetle zasad współżycia społecznego usprawiedliwiają odstąpienie od obowiązku jednoczesnego stawienia się małżonków przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i złożenia zgodnego oświadczenia woli.

Prawnik wskazuje, że powody nie zostały nigdzie enumeratywnie wyliczone. Sąd ocenia każdą sytuację indywidualnie, na podstawie całokształtu materiału dowodowego.

Do ważnych powodów nie można zaliczyć m.in. krótkotrwałego wyjazdu za granicę, czy też pobytu w szpitalu (komentarz Grzegorza Jędrejka, do art. 6 KRiO Lex).  Fakt zamieszkiwania jednego z małżonków za granicą może stanowić ważny powód, ale nie ,,sam przez się”,  lecz w połączeniu z innymi, uzasadnionymi okolicznościami.

Postępowanie o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika odbywa się w trybie nieprocesowym. 

Prawnik wskazuje, że do zgłoszenia wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, uprawniona jest osoba, która zamierza udzielić pełnomocnictwa. W literaturze przyjmuje się, że do złożenia takiego wniosku uprawniona jest osoba pełnoletnia, jednak w niektórych sytuacjach dopuszczalne jest złożenie takiego wniosku przez osobę niepełnoletnią.

Prawnik nadmienia, że do wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika należy dołączyć opłatę sądową w kwocie 200 zł .

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika/adwokata, w przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych można wystąpić do sądu o wyznaczenie adwokata z urzędu.Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika/adwokata z urzędu.

adwokat  Patrycja Pietryka

Share Button